KALLELSE

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Kulturhållplats Hindås Station onsdagen den 8 april klockan 19.00 2015 på Hindås Station.

 

Ärenden och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 

Dagordning:

1. Fastställande av dagordning

2. Val av ordförande av mötet

3. Val av sekreterare

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår

10. Val av ordförande för 1 år

11. Val av kassör för 1 år

12. Val av övriga styrelseledamöter för upp till 2 år

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning bestående av två medlemmar

15. Övriga frågor